Silniční správní úřad

Silniční správní úřad

Žádost je možno podat prostřednictvím formuláře ve formátu PDF, který slouží ke stažení, vyplnění, vytištění (nebo vytištění a vyplnění rukou) a dodání na úřad města Slavkov u Brna v písemné podobě. V případě, že máte možnost vložit svůj el. podpis a žádost včetně příloh je možno el. podat, je možno podání realizovat el. podatelnou úřadu podatelna@meuslavkov.cz nebo datovou schránkou úřadu zrvbwe4.

Protože prostřednictvím internetových prohlížečů v současnosti lze přidávat el. podpis do pdf formulářů pouze po nainstalování doplňkové funkce, doporučujeme pro přidání el. podpisu vyplňovat formuláře v aplikaci Adobe Acrobat Reader (ke stažení zdarma zde).

Doporučujeme osobní podání žádostí s přílohami na příslušném pracovišti úřadu.

Formuláře související s pozemními komunikacemi:

Žádost o povolení k připojení k pozemní komunikaci

Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání pozemní komunikace při pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí

Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro stavební práce a další realizace.

Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení omezení obecného užívání pozemní komunikace uzavírkami nebo objížďkami

Žádost o zpětvzetí žádostí podle § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Formuláře související se stavebním řízením dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu:

Žádost o stavební povolení

Žádost o společné povolení

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Oznámení stavebního záměru se záměrem certifikovaného inspektora

Ohlášení odstranění stavby

Ohlášení stavby

Textová část vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu